Hem Boende Kartor Köp fiskekort här Sandsjön Juktån Fisketillsyn I Bromans fotspår jukt

Välkommen till Juktåns Mellersta FVO

                        info@juktansmellerstafvo.se

face-4.JPG

Aelgen-2.png

Två fiskare och en älg

DSCN0142-2.JPG

Glad fiskare

Fisketillsyns policy för Juktåns Mellersta fiskevårdsområde

1 INRIKTNING

Fisketillsynen har ett preventivt syfte att alla fiskare köper fiskekort, då allt fiske inom

fiskevårdsområdet kräver fiskekort. Tillsynen syftar också till att fiskare följer

fiskelagstiftningen och de regler som fiskevårdsområdet beslutat. Vidare är tillsynen viktig för

att skydda fiskebestånden och för att fisket skall ske på lika villkor för samtliga fiskande. Alla

föreningens pengar används till fiskevård och utsättning av fisk.

Fisketillsynsmännen utövar fisketillsynen inom Juktåns Mellersta Fiskevårdsområde.

Fiskare är skyldig att själv ta reda på vilka regler och bestämmelser som gäller för fisket i de

vatten man avser att fiska. Fiskevårdsområdets bestämmelser finns att få hos

försäljningsställena som säljer fiskekort eller genom fiskevårdsområdets hemsida

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UTÖVA FISKETILLSYN

En fisketillsynsman har genomgått föreskriven utbildning och har sedan efter ansökan förordnats

av Länsstyrelsen för en tid av högst tre år i taget. Vid förlängning av förordnandet skall tillsynsmannen

genomgå en kompletteringsutbildning. En fisktillsynsman har stora befogenheter

vad gäller tillsyn och kontroll av vatten och fiskare. En fisketillsynsman får, vid misstanke om oegentligheter,

undersöka fisk, fiskeredskap, nät, sump, fiskeväska (även en stängd sådan) och fiskebåt.

Om någon ertappas på bar gärning har en tillsynsman även rätt att beslagta dessa föremål

om det behövs för en utredning, eller om föremålen kan antas bli förverkade. En kontroll av

fiskekort m.m. utförs av en tillsynsman, som ifall det behövs har de befogenheter som krävs för

ett ingripande. Viktigt är att utbildad fisketillsynspersonal är påläst vad gäller de allmänna och

lokala bestämmelserna, som fredningstider, minimimått, maximimått, fiskemetod och geografiska

gränser. Den som bryter mot gällande fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse

och fiskeredskap kan beslagtas och förverkas.

Fisketillsynsmannen bör uppträda med aktning, hövlighet och på ett sätt som inger

förtroende och respekt. God lokalkännedom underlättar utövandet av fisketillsynen.

3 FISKETILLSYN I PRAKTIKEN

Ordförande och en förste tillsynsman leder arbetet med fisketillsyn och ansvarar för dess

genomförande tillsammans med samtliga förordnade fisketillsynsmän.

Samtliga tillsynsmän kallas till ett gemensamt möte minst en gång/år för att utvärdera och

vidare utveckla tillsynsarbetet. Ansvariga för detta är ordförande och förste tillsynsmannen.

Tillsynsmännen skriver kontinuerligt arbetsrapport över sitt tillsynsarbete. Särskilda blanketter

används för detta ändamål. Varje kvartalsskifte lämnar respektive tillsynsman sina

arbetsrapporter till förste tillsynsmannen. Separata tillsynsrapporter används för respektive

fiskevårdsområde.

I görligaste mån skall fiskekontroller ske genom att minst två fisketillsynsmän arbetar

tillsammans.

Om tveksamheter uppstår under pågående tillsynsarbete eller om tillsynsman vill ha råd ska

ordförande eller förste tillsynsmannen omgående kontaktas.

Fisketillsynsmän skall ha på sig väl synligt märke (s.k. tjänstetecken) som visar att han/hon är

fisketillsynsman och ha med sig både legitimation och förordnandet där det står för vilket/vilka

geografiska områden och för vilken tidsperiod som förordnandet gäller. Förordnandet och

legitimation skall på begäran visas upp.

Fisketillsynsman har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för

tillsynen och även få den hjälp som behövs för tillsynen av den som gör föremål för åtgärden.

Om fiskare ertappas utan fiskekort skall detta i normalfallet leda till en polisanmälan.

Tillsynsmannen skriver omgående en rapport om händelsen (särskilda rapportblanketter

används) och lämnar till polisen. Tas fisk eller redskap o.dyl. i beslag skall polisen omedelbart

kontaktas. Polisen skall omgående besluta om hur beslagen skall hanteras. En rapport om

beslag skrivs omgående och lämnas till polisen (skrivs under rubriken ”beslag” på

rapportblanketten).

Bryter fiskare mot fiskevårdsområdets regler skall i normalfallet en kontrollavgift utfärdas och

överlämnas på plats. Händelsen skall omgående rapporteras till ordförande eller förste

tillsynsmannen som följer upp betalning sker. Vid upprepade förseelser av samma fiskare skall

styrelsen ta ställning till eventuella ytterligare åtgärder.

 

Kontakt

info@juktansmellerstafvo.se

Made by Danielssons El och Data Blattnicksele

Copyright 2010 Co.